python -- pycharm 新建文件自动填充信息

[HTML_REMOVED]

[HTML_REMOVED]

[HTML_REMOVED]

[HTML_REMOVED]

[HTML_REMOVED]